Winkelwagen - € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene voorwaarden

Bestellingen

 1. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging onzentwege.
   
 2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
   
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies 

 

Prijzen - Leveringstermijnen - Vervoer - Eigendomsvoorbehoud

 1. Prijzen en leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.
   
 2. Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn. De goederen reizen op risico van de klant zelfs indien zij franco worden verzonden. 
   
 3. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen. 


Klachten

 1. Elke klacht dient ons binnen de 8 dagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
   
 2. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.
   
 3. Daarenboven zal geen terugzending van goederen aanvaard worden, behoudens geschreven akkoord van onzentwege.


Betalingsvoorwaarden

 1. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle –zelfs nog niet vervallen- facturen met zich mee, niettegenstaande de uitgifte van wisselbrieven op latere data wat dus geen novatie met zich meebrengt, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
   
 2. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 12% per jaar lopen en een forfaitaire schadevergoeding zal tevens verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag met een minimum van €125.
   
 3. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van BRUSSEL bevoegd.